Татварын Ерөнхий Газар

Давхар татварын гэрээ.

Монгол Улсаас бусад улстай байгуулсан “Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай хэлэлцээр”-ийн жагсаалт /2017 он/


Д/д

Улсын нэрс

Үзэглэсэн

Гарын үсэг зурсан

Үйлчилж байгаа

1

БНХАУ

1991.07.29

1991.08.26

1993.01.01

2

БНСУ

1992.02.27

1992.04.17

1992.01.01

3

Герман

1992.05.18

1994.08.22

1997.01.01

4

Энэтхэг

1994.12.24

1994.02.22

1994.01.01

5

Вьетнам

1996.02.29

1996.05.09

1997.01.01

6

ОХУ

1993.05.25

1995.04.05

1998.01.01

7

Турк

1993.06.26

1995.09.12

1997.01.01

8

Франц

1994.01.31

1996.03.18

1999.01.01

9

Англи

1994.05.13

1996.03.23

1997.01.01

10

Чех

1996.07.10

1997.02.27

1999.01.01

11

Унгар

1994.05.20

1994.09.13

1997.01.01

12

Бельги

1994.07.01

1995.09.26

1999.01.01

13

Польш

1995.02.02

1997.04.18

2002.01.01

14

Малайзи

1995.07.23

1995.07.27

1997.01.01

15

Казакстан

1995.09.22

1998.03.16

2000.01.01

16

Индонези

1995.10.21

1996.07.02

1998.01.01

17

Болгар

1996.11.25

2000.02.28

2002.01.01

18

Украйн

1997.03.26

2002.07.01

2003.01.01

19

Щвейцарь

1998.06.24

1999.09.20

2002.01.01

20

Беларусь

1998.04.23

2001.05.28

2002.01.01

21

Киргиз

1999.06.20

1999.12.04

2000.01.01

22

Канад

2000.04.07

2002.05.27

2003.01.01

23

Сингапур

2001.08.16

2002.10.10

2005.01.01

24

БНАСАУ

2002.10.03

2004.05.03

2005.01.01

25

Австри

2003.07.03

2004.10.01

2005.01.01:)