Татварын Ерөнхий Газар

Давхар татварын гэрээ.

Монгол Улсаас бусад улстай байгуулсан “Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай хэлэлцээр”-ийн жагсаалт /2016 он/


Д/д

Улсын нэрс

Үзэглэсэн

Гарын үсэг зурсан

Үйлчилж байгаа

1

БНХАУ

1991.07.29

1991.08.26

1993.01.01

2

БНСУ

1992.02.27

1992.04.17

1992.01.01

3

Герман

1992.05.18

1994.08.22

1997.01.01

4

Энэтхэг

1994.12.24

1994.02.22

1994.01.01

5

Вьетнам

1996.02.29

1996.05.09

1997.01.01

6

ОХУ

1993.05.25

1995.04.05

1998.01.01

7

Турк

1993.06.26

1995.09.12

1997.01.01

8

Франц

1994.01.31

1996.03.18

1999.01.01

9

Англи

1994.05.13

1996.03.23

1997.01.01

10

Чех

1996.07.10

1997.02.27

1999.01.01

11

Унгар

1994.05.20

1994.09.13

1997.01.01

12

Бельги

1994.07.01

1995.09.26

1999.01.01

13

Польш

1995.02.02

1997.04.18

2002.01.01

14

Малайзи

1995.07.23

1995.07.27

1997.01.01

15

Казакстан

1995.09.22

1998.03.16

2000.01.01

16

Индонези

1995.10.21

1996.07.02

1998.01.01

17

Болгар

1996.11.25

2000.02.28

2002.01.01

18

Украйн

1997.03.26

2002.07.01

2003.01.01

19

Щвейцарь

1998.06.24

1999.09.20

2002.01.01

20

Беларусь

1998.04.23

2001.05.28

2002.01.01

21

Киргиз

1999.06.20

1999.12.04

2000.01.01

22

Канад

2000.04.07

2002.05.27

2003.01.01

23

Сингапур

2001.08.16

2002.10.10

2005.01.01

24

БНАСАУ

2002.10.03

2004.05.03

2005.01.01

25

Австри

2003.07.03

2004.10.01

2005.01.01

26

Египет¹

1998.02.05

1998.03.14

 

27

Кувейт²

1998.02.09

1998.03.18

1998.01.01

28

Арабын Эмират³

2001.02.21

2001.02.21

2003.01.01

29

Люксембург

1998.04.16

1998.06.05

2002.01.01


[¹] “Орлогын татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улс, Кувейт Улсын хоорондын хэлэлцээр”-ийн үйлчлэл 2015 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр бус болсон.

[²] “Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Люксембургийн Вант Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-ийн үйлчлэл 2014 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр бус болсон.

[³] “Орлогын татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улс, Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын хоорондын хэлэлцээр”-ийн үйлчлэл 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр бус болсон.

[] “Орлогын татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улс, Нидерландын Вант Улсын хоорондын хэлэлцээр”-ийн үйлчлэл 2014 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр бус болсон.

:)