Татварын Ерөнхий Газар

Татварын ерөнхий газар, Канадын "Merit" төсөл хамтран ажлын байран дахь харилцааны ур чдаварын сургалтыг зохион байгууллаа.


:)