Татварын Ерөнхий Газар

“Татварыг давхардуулан ногдуулахгүй байх тухай Монгол улсын Олон улсын хэлэлцээрүүд” эмхэтгэл олны хүртээл боллоо .

Татварын ерөнхий газрын дэд даргаар ажиллаж байсан Ж.Батбаяр, Сургалтын төвийн даргаар ажиллаж байсан Я.Пүрвээ нар хамтран “Татварыг давхардуулан ногдуулахгүй байх тухай Монгол улсын Олон улсын хэлэлцээрүүд” эмхэтгэлийг эрхлэн гаргаж, олны хүртээл болгосон байна.

Тэд номынхоо өмнөх үгэнд “Монгол Улсад гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд болон тэдгээрийн охин компани, салбар, төлөөлөгчийн газар нэмэгдэхийн хэрээр олон улсын татвартай холбоотой эрх зүйн актуудыг илүү боловсронгуй болгох, судлах, татварын албаны чадавхийг нэмэгдүүлэх шаардлага улам бүр өссөөр байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хэлэлцэн тохирогч орон бүрийн эрх ашгийг тэгш хангаж, татварыг давхардуулан ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлыг таслан зогсооход “Татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай” хэлэлцээрийг уншиж судлан, хэрэгжүүлэх чадвар эзэмшсэн байх нь нэн чухал ач холбогдолтой билээ.

Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Монгол Улсаас бусад улстай байгуулсан “Татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай” нийт 26 хэлэлцээрийг монгол, англи хувилбарын хамт ном болгон та бүхэнд хүргүүлж байна. Энэхүү эмхэтгэл нь Татварын багц хуулиудын өөрчлөлтүүдийг УИХ-аар хэлэлцэж буй энэ цаг үетэй давхцан олон нийтэд хүрч байна. Номын эмхэтгэлээ татварын албаны ажилтнууд, татвар төлөгчид, санхүү эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, татварын эрх зүйн чиглэлээр суралцагсад, судлаачдын өдөр тутмын хэрэгцээнд зориуллаа” хэмээн дурьджээ.

“Татварыг давхардуулан ногдуулахгүй байх тухай Монгол улсын Олон улсын хэлэлцээрүүд” эмхэтгэл нь хоёр бүлэгтэй, 26 хэлэлцээрийг монгол, англи хувилбараар эмхэтгэсний зэрэгцээ Олон улсын эрх зүйн тухай ойлголт, зарчим, түүний мөн чанар, давхар татварын гэрээний тухай мэдээллийг багтаажээ. Ингэснээр Татварын албаны албан хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагааны гарын авлага болох төдийгүй гадаад, дотоодын хуулийн этгээд, эрдэмтэн судлаачид, санхүү, эдийн засаг, хууль, олон улсын харилцааны чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулийн багш, оюутнуудад нэн хэрэгтэй эмхэтгэл болжээ.


:)