Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогоос суутгасан албан татварын тайлангийн маягт төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)