Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Газар эзэмших, ашиглах эрх борлуулсны орлогын албан татвар суутгагчийн тайлангийн маягт төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)