Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Газраас авах үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайлангийн маягт ТТ-23(1), Газрын төлбөрийн тайлангийн маягт ТТ-20 .

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)