Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Бичил худалдаа, ажил үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч иргэний албан татвар төлсөн гэрчилгээний маягтын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Галбадрах2019-10-21
Дэмжиж байна

Б.Төгсөө2019-11-04
Зааврын 1."Татварын алба нь ”Хувь хүний орлогын албан татварын хууль”-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.2-т заасны дагуу бичил худалдаа эрхлэгч, ажил, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг олгох орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн холбогдох албан тушаалтан нь татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангаас татвар төлөгчийн цахим төлбөрийн баримтыг үүсгэх, татвар төлөгчийн албан татвар төлсөн гэрчилгээг хэвлэн татвар төлөгчид олгох боломжийг хангана." гэдгийг "Татварын алба нь ”Хувь хүний орлогын албан татварын хууль”-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.2-т заасны дагуу бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох эрх бүхий орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн холбогдох албан тушаалтанд татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангаас татвар төлөгчийн цахим төлбөрийн баримтыг үүсгэх, татвар төлөгчийн албан татвар төлсөн гэрчилгээг хэвлэн татвар төлөгчид олгох боломжийг хангана."

Б.Төгсөө2019-11-04
Зааврын 1."Татварын алба нь ”Хувь хүний орлогын албан татварын хууль”-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.2-т заасны дагуу бичил худалдаа эрхлэгч, ажил, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрлийг олгох орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн холбогдох албан тушаалтан нь татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангаас татвар төлөгчийн цахим төлбөрийн баримтыг үүсгэх, татвар төлөгчийн албан татвар төлсөн гэрчилгээг хэвлэн татвар төлөгчид олгох боломжийг хангана." гэдгийг "Татварын алба нь ”Хувь хүний орлогын албан татварын хууль”-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.2-т заасны дагуу бичил худалдаа, ажил, үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох эрх бүхий орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн холбогдох албан тушаалтанд татварын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангаас татвар төлөгчийн цахим төлбөрийн баримтыг үүсгэх, татвар төлөгчийн албан татвар төлсөн гэрчилгээг хэвлэн татвар төлөгчид олгох боломжийг хангана." гэж найруулах саналтай байна.

Н.Долгормаа2019-11-11
Дэмжиж байна

:)