Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Татварын өр төлөх хугацааг хөнгөлөх журмын төсөл .

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Ү.Галмандах2019-10-30
"2.2.Татварын ерөнхий хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.3-т заасан “татвар төлөгч эрхэлж буй үйл ажиллагаагаа зогсоосон” гэдгийг Компанийн тухай хуулийн 19, 20, 21 дүгээр зүйлд заасныг ойлгоно" гэж зааснаас харахад татвар төлөгч эрхэлж буй үйл ажиллагаагаа зогсоосон гэдгийг Компанийн тухай хуулийн КОМПАНИЙГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ зохицуулалтаар оруулсан нь хязгаарлалт болохгүй юу? ӨХ татварын өр төлөх хугацааны хөнгөлөлт эдлэхийн тулд компаниуд нэгдэх, нийлэх, хуваагдах юм шиг болоод байна. Компанийн удирдах эрх бүхий байгууллга үйл ажиллагаагаа зогсоох шийдвэр гаргаж болохгүй гэсэн үгүү? Компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх хугацааг түүний эзэмших тусгай зөвшөөрлийн хугацаагаар олгодог зохицуулалт байдаг, энэ тохиолдолд тусгай зөвшөөрлөө сунгуулаагүй бол зогссон гэж үзэхгүй юу?

Н.Долгормаа2019-11-14
ДЭМЖИЖ БАЙНА

Галмандах2019-11-18
Санал1. төслийн 2.2-г "Татварын ерөнхий хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.3-т заасан “татвар төлөгч эрхэлж буй үйл ажиллагаагаа зогсоосон” гэдгийг хуулийн этгээдийн эрх бүхий удирдах байгууллага сайн дурын үндсэн дээр эрх бүхий байгууллагын эрхийн актын үндсэн дээр үйл ажиллагааг зогсоохыг хэлнэ." Санал2 Төслийн 2.3-т "....гурван жил дараалан их хэмжээний алдагдал хүлээсэн... төлбөрийн чадвар муудсан..." гэдгийн " их хэмжээний алдагдал" гэдгийг Компанийн тухай хуулийн 87 дугаар зүйлтэй дүйцүүлэн 3 жил тус бүрийн санхүү байдлын тайлангийн нийт активын 25 хувиас дээш байхыг, "төлбөрийн чадвар муудсан" гэдгийг Дампуурлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлтэй дүйцүүлэн мөнгөн хөрөнгийн 10-аас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний татварын өрийг төлөх үүргээ хууль буюу татварын албаны тогтоосон хугацаанд биелүүлэх боломжгүй бол төлбөрийн чадваргүйд тооцох.

:)