Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Маргаан таслах зөвлөлийн ажиллах журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Галмандах2019-11-25
Маргаан таслах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд МТЗ нь татварын алба татвар төлөгчийн хооронд үүссэн маргааныг ЗЕХ-н 93 дугаар зүйлд заасан гомдол хянан шийдвэрлэх чиг үүрэг бүхий захиргааны байгууллага юм. Захиргааны байгууллага болохын хувьд ЗЕХ-н 4 дугаар зүйлд заасан зарчмыг баримтлах буюу түүнээс гарах аливаа шийдвэр нь хуульд үндэслэсэн байхыг шаардана. Энэ шаардалгын хүрээнд бие даасан, хараат бус байдлаар маргаан таслах зөвлөл ажиллах ёстой. Одоогийн мөрдөгдөж буй ТЕХ-н 42.5-д Маргаан таслах зөвлөлийн дарга, гишүүд нь нягтлан бодогч, санхүү, эдийн засаг, хуулийн мэргэжлийн иргэд байх ба 60-аас доошгүй хувь нь татварын улсын байцаагчийн ажлаар мэргэжсэн байна гэж заасан. Өөрөөр хэлбэл энэ хуулийн зохицуулалтаар татварын албаны төлөөлөл их байгаан татварын алба татвар төлөгчийн хооронд үүссэн маргааныг хуульд үндэслэн шийдвэрлэх нь эргэлзээтэй. Энэ эргэлзээг алга болгох үүднээс 2020 онд хэрэгжих ТЕХ-н 46.6-д Маргаан таслах зөвлөлийн гишүүн нь нягтлан бодогч, санхүүч, эдийн засагч, эсхүл эрх зүйч мэргэжилтэй, мэргэжлээрээ гурваас дээш жил ажилласан туршлагатай байна гэж заахдаа 60-аас доошгүй хувь нь татварын улсын байцаагч байхыг авч хаясан. Иймд маргаан таслах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 2020 онд хэрэгжих ТЕХ-н 46.5-д зааснаар тухайн байгууллагуудыг төлөөллийг тэнцүү гишүүнтэйгээр бүрдүүлэх.

:)