Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Гадаад улсад ногдуулан төлсөн албан татварыг төлбөл зохих албан татвараас хасаж тооцуулах хүсэлт гаргах,баталгаажуулах журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)