Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Инновацийн тухай хуульд заасан гарааны компанийн дотоодод шинээр үйлдвэрлэсэн инновацийн бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний жагсаалт /төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)