Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Санхүүгийн болон татварын тайлангийн үзүүлэлт хоорондын зөрүүг зохицуулах журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)