Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Газар эзэмших, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн үнэлгээ тооцох, татварын ногдлыг тодорхойлох аргачлал.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Батцэрэн2019-11-19
3.3 дах хэсгийг тодорхой болгох 2 дах хэсгийн 2.1-2.5-ийн аль нь болох эсэх

Батцэрэн2019-11-19
3.3 дах хэсгийг тодорхой болгох 2 дах хэсгийн 2.1-2.5-ийн аль нь болох эсэх

Батцэрэн2019-11-19
3.3 дах хэсгийг тодорхой болгох 2 дах хэсгийн 2.1-2.5-ийн аль нь болох эсэх

Батцэрэн2019-11-19
3.3 дах хэсгийг тодорхой болгох 2 дах хэсгийн 2.1-2.5-ийн аль нь болох эсэх

Батцэрэн2019-11-19
3.3 дах хэсгийг тодорхой болгох 2 дах хэсгийн 2.1-2.5-ийн аль нь болох эсэх

Батцэрэн2019-11-19
3.3 дах хэсгийг тодорхой болгох 2 дах хэсгийн 2.1-2.5-ийн аль нь болох эсэх

:)