Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Усны нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан ТТ-17 (1) /Төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)