Татварын Ерөнхий Газар

Үнийн дүн зөрүүтэй баримтыг хэрхэн засварлах вэ?.


:)