Татварын Ерөнхий Газар

Цахим татварын системийн шинэчлэл. Хичээл-4.


:)