Татварын Ерөнхий Газар

Бараа материалын хэвийн хорогдлын хэмжээний тухай Хичээл-12.


:)