Татварын Ерөнхий Газар

Татварын ногдлыг тодорхойлох, татвар хураах зорилгоор хэрэгжүүлэх, нийтлэг ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулах журам Хичээл-13.


:)