Татварын Ерөнхий Газар

Татварын ногдлыг жишиг үнийн аргаар тодорхойлох журмын тухай хичээл-15.


:)