Татварын Ерөнхий Газар

Ковид-19-тэй холбоотой татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журмын тухай.

Шинэчлэн батлагдсан Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу ААНОАТ-ын тайлангийн маягт /ТТ-02/-ыг ТЕГ-ын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/56 тушаалаар шинэчлэн баталсан. Энэхүү тайлангийн маягтаар хэрхэн тайлагнах талаар болон Ковид-19 цар тахалтай холбоотой Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хууль, Хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журмын талаархи мэдээлэл, тайлангийн маягтад оруулсан өөрчлөлтийн талаар танилцуулж байна.:)