Татварын Ерөнхий Газар

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан гаргахтай холбоотой заавар хичээлүүд.

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан гаргахтай холбоотой заавар хичээлүүдийг нэгтгэн хүргэж байна.
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлангийн тухай зөвлөгөө мэдээлэл https://www.youtube.com/watch?v=q1bZXfdmO5Y
2. Ковид-19 цар тахалтай холбоотой Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх тухай хууль, Хувь хүний орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журмын талаархи мэдээлэл, тайлангийн маягтад оруулсан өөрчлөлтийн талаар сургалт https://www.youtube.com/watch?v=qbC2fg4f1tM
3. ААНОАТ-ын тайлангаар гарсан алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох, баталгаажулах журам https://www.youtube.com/watch?v=msJo_CRqYvk&t=95s
4. Бараа материалын хэвийн хорогдлын хэмжээний тухай https://www.youtube.com/watch?v=M_C-vVha8Ck&t=7s
5. Татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлүүлэх үйл ажиллагааны журмаар ААНОАТ-ын тайлан гаргахдаа хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөө хэрхэн тусгах вэ? https://www.youtube.com/watch?v=vm2QDgoYM8g
6. Цалин хөдөлмөрийн халс шагнал урамшуулал болон түүнтэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого шууд бус орлогод ногдуулан суутгасан албан татварын тайлан гаргах https://www.youtube.com/watch?v=3jRF3Ii-j_g&t=43s
7. СТОУС-ыг мөрдөөгүйн улмаас үүсч буй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх нь” цуврал цахим сургалтын энэ удаагийн дугаарт "СТОУС 15" буюу “Харилцагчтай байгуулсан гэрээний орлого” стандарт https://www.youtube.com/watch?v=V3YPg3UJi60&t=19s
:)