Татварын Ерөнхий Газар

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар.

Монгол улсад байнга байрладаг

  • Монгол улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан аж ахуйн нэгж
  • тэдгээрийн салбар, төлөөлөгчийн газар
  • удирдах байгууллага нь Монгол Улсад байрладаг гадаадын аж ахуйн нэгж

Монгол улсад байнга байрладаггүй

  • төлөөний газраараа дамжуулан Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж
  • Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт болон Монгол Улсаас эх үүсвэртэй орлого олсон гадаадын аж ахуйн нэгж
Хуулийг үзэх
Тайлангийн маягт
:)