Татварын Ерөнхий Газар

Татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасуулах.

Татвартөлөгчийг дараахь тохиолдолд татвар төлөгчийн бүртгэлээс хасах үндэслэл үүснэ. Үүнд:


    • Татвар төлөгч иргэн нас барсан, эсхүл нас барсанд тооцсон;
    • Хуульд заасан бусад үндэслэлээр
:)