Татварын Ерөнхий Газар

Хувь хүний орлогын албан татвар.

Тухайн татварын жилд албан татвар ногдох орлого олсон эсхүл тийм орлого олоогүй ч хуульд заасны дагуу албан татвар төлөх үүрэг бүхий Монгол Улсад оршин суугч

  • Монгол Улсын иргэн
  • Гадаадын иргэн
  • Харьяалалгүй хүн албан татвар төлөгч байна.

Албан татвар төлөгчийг

  • Монгол Улсад байнга оршин суугч
  • Монгол Улсад оршин суугч бус

Монгол Улсад байнга оршин суугч албан татвар төлөгч

  • Монгол Улсад оршин суух байртай
  • Тухайн татварын жилд 183 ба түүнээс дээш хоног Монгол Улсад амьдарсан
  • Гадаад улсад томилогдон ажиллаж байгаа Монгол Улсын төрийн албан хаагч

Монгол Улсад оршин суугч бус албан татвар төлөгч

  • Монгол Улсад оршин суух байргүй, тухайн жилд 183 ба түүнээс дээш хоног Монгол Улсад оршин суугаагүй хувь хүн
Хуулийг үзэх
Тайлангийн маягт
:)