Татварын Ерөнхий Газар

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар.

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчилж байгаа дараахь этгээд үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар төлөгч байна:

  • өмчийн бүх төрөлд хамаарагдах компани, хоршоо, нөхөрлөл, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, байгууллага, тэдгээрийн төлөөлөгчийн газар
  • төрийн бус байгууллага, сан, шашны байгууллага
  • төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд
  • Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн
  • Монгол Улсад оршин суугч бус этгээд
Хуулийг үзэх
Тайлангийн маягт
:)