Татварын Ерөнхий Газар

7012-1288 утсаар өр, ногдол дуудах төв.

  • Татварын албадын жижиг өр дуудах

    • Тайлант үеийн ногдолын талаар татвар төлөгчид мэдэгдэх
    • Татвар төлөх хуцаа, төлөөгүй тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагыг сануулах
  • Татвар төлөх дансны дугаар

:)