Татварын Ерөнхий Газар

Япон Улсын ЖАЙКА байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлсэн төслийн тухай.

:)