Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

БИЧИЛ ХУДАЛДАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДЭД НОГДУУЛСАН ТАТВАРЫН ТАЙЛАН /Төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)