Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Нийслэл хотын албан татвар суутгагчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах, мэдээлэл хүлээх авах журмын төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)