Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх үйл ажиллагааны журамд нэмэлт оруулах тухай төсөл.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)