Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны журам /Төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

Н.Галбадрах3/28/2022
2022.03.28 12.00 цаг тест

Д.Дуламсүрэн 4/11/2022
Журмын төсөлтэй танилцлаа.

:)