Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Газрын төлбөрийг хоёр дахин нэмэгдүүлж ногдуулах, газрын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлүүлэх журам /Төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)