Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Суутгагчийн аж ахуйн нэгжид олгосон орлогоос суутгасан албан татварын тайлан ТТ-13 маягт /төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)