Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого, шууд бус орлогоос суутгасан албан татварын тайлан /ТТ-11 маягт төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)