Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн орлогод ногдуулж суутгасан албан татварын тайлан /ТТ-12а маягт төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)