Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны орлогын албан татвар суутгагчийн тайлан /ТТ-12б маягт төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)