Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Газар эзэмших, ашиглах эрх борлуулсан, шилжүүлсний орлогын албан татварын тайлан /ТТ-06г маягт төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)