Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Үйл ажиллагааны удирдлагыг Монгол Улсаас хэрэгжүүлдэг гадаадын аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тайлан”-гийн маягт Төсөл /ТТ-07/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)